Kredi Terimleri Sözlüğü

Kredi Terimleri Sözlüğü

Bankacılık sektörü ve kredi alma / verme süreçlerinde en sıklıkla kullanılan terimlerin ne anlama geldiğini bilmemizde fayda var. Bunlar hakkında bilgi sahibi olursak sözleşme aşamasında da güvenliğimizi sağlayabiliriz. İşlemlerin daha kolay yürümesi ve neyin altına imza attığımızı bilmemiz açısından aşağıdaki kredi terimleri sözlüğünü sunuyoruz.

A

Anapara: Faiz hesaplaması yapılırken baz alınacak olan kredi tutarı. Bankadan çekilen ilk kredi tutarının ödenen taksit sayısına bağlı olarak indiği nokta. Ödeme planında her ay/taksit için anapara ayrı ayrı hesaplanıp gösterilir.

Ara ödeme: Müşterinin aylık standart taksit tutarından daha fazla miktarda ödeme yapması. Kredi geri ödemesini daha hızlı yapıp ödenecek toplam faiz tutarını düşürmeye yarar.

Artan taksitli ödeme: Ödeme planına göre belirli dönemlerde ve belirli tutarlarda artan taksit ödemesi türü. Genellikle maaş/geliri ileride artması beklenen kişilerin kullanıp daha yüksek tutarda kredi çekebilmesine imkan sağlar.

Aylık maliyet oranı: Kullanılan kredinin, faiz oranı ile kredi komisyonu, dosya masrafı ve tüm diğer idari ve yasal masraflarını içeren maliyet tutarını aylık olarak yansıtan oran.

Azalan taksitli ödeme: Ödeme planına göre belirli dönemlerde ve belirli tutarlarda azalan taksit ödemesi türü.

B

Bağlı Kredi: Kredi alan kişinin aldığı krediyi, kredi verenin talimatları doğrultusunda kullanmak ve krediyi ne şekilde kullanacağı konusunda kredi verene hesap vermek zorunda olduğu kredi türüdür. (Örn. konut projelerinde kredi kullandırımı)

Balon ödeme: Ödeme planında belirlenmiş olan tarihlerde yapılan toplu ödeme.

Bireysel ihtiyaç kredisi: Bankaların ve finans kuruluşlarının müşterilerine her türlü ihtiyacı için (ticari amaçlı yatırımlar dışında) sunduğu kredi türü.

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi): Banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere, yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla doğan vergi türü. Konut kredisinde BSMV’den muafiyet mevcuttur.

D

Değişken faizli konut kredisi: Kredi sözleşmesinde belirtilen ve belirli aralıklarla değişen referans endeks oranı üzerine bir pay eklenerek bulunan ve bu nedenle faizi sürekli değişen konut kredisi türü.

Dövize endeksli kredi: Herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın, şirketlerin döviz olarak borçlandırıldığı; ancak kredinin Türk Lirası olarak kullandırılıp, riskin döviz olarak takip edildiği kredi türü. Mevcut mevzuata göre Türkiye’de yasalar gereği dövize endeksli bireysel kredi verilememektedir.

E

Ekspertiz: Gayrımenkullerin piyasa değerinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bilirkişi incelemesi.

Ekspertiz raporu: Ekspertiz sonucunda hazırlanan ve kullanılabilecek konut kredisi tutarını belirleyen rapor.

Erken kapama: Kredinin vadesinden önce kalan tüm anaparanın ödenmesi.

Erken ödeme: Kredinin tamamının ya da vadesi gelmemiş olan bir kısmının vadesinden önce ödenmesi.

Erken ödeme cezası: Ödeme planında yer alıp bankayla önceden anlaşılan ödemelerin dışında herhangi bir ödeme planı değişikliğinde bankaların tahsil ettiği ceza. Mevcut mevzuata göre üst limiti kalan anaparanın %2’si olarak tespit edilmiştir.

F

Faiz: Belirlenmiş kredi faiz oranı ile geçen gün sayısına bağlı olarak anapara üzerinden hesaplanarak oluşan tutar.

G

Gayrimenkul: Konut, arsa, arazi gibi taşınamaz malların tümü.

Gecikme faizi: Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına veya alacağa vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak olan ve oranı sözleşmede belirlenen faiz.

H

Hayat sigortası: Kredi müşterisinin kredi vadesi bitiminden önce vefat etmesi durumunda teminatı kredi borcuna mahsup edilmek üzere, birinci dereceden alacaklısı finans kurumu olacak şekilde yapılan sigorta. Hayat sigortası bedeli kredi kullanan kişinin yaşına, kredi vadesine ve tutarına göre değişiklik göstermektedir.

Hisse: Gayrimenkulün bir kısmına karşılık gelen pay

Hisseli tapu: Gayrımenkulün üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu gösteren tapu belgesi.

İ

İkincil piyasa: Kıymetlerin ilk ihraç sonrası işlem gördükleri piyasa türü. Türkiye’de şu an için işlevsel bir ikincil piyasa olmamakla birlikte mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

İpotek: Kredinin geri ödenmesine karşılık gayrimenkul üzerine rehin koyulması.

İpotek Fek: Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması.

İpotekli ihtiyaç kredisi: Bir gayrimenkulün ipotek edilmesi karşılığında standart ihtiyaç kredisine göre daha uzun vadede ve yüksek tutarda kullandırılan kredi türü.

K

Kefalet: Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik.

Kefil: Borcunu ödemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan kimse.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu): 9 bankanın ortaklığıyla anonim şirketi yapısıyla kurulmuş, şu anda 100’e yakın finans kurumunun (banka, leasing, faktöring vb.) kişilerin finansal performansı ile alakalı topladığı tüm bilgileri ortak olarak paylaştığı bir platform.

KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu. Konut kredisinde KKDF’den muafiyet mevcuttur.

Kredibilite: Kredi kullanacak olan kişinin güvenilirliği ve bu doğrultuda hazırlanmış sayısal verİ.

Kredi riski: Borçlu kişi veya kuruluşun kredi sözleşmesinde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmeme olasılığı.

Kredi skoru: Bir kişinin kredi geçmişine ve çeşitli risk faktörlerine bakılarak oluşturulan bir puanlama sistemi.

Konut finansmanı: Konut edinilmesi amacıyla ya da sahip olunan konutun teminat olarak gösterilmesi suretiyle tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı.

Konut finansman kuruluşları: Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Konut kredisi: Bankaların ve finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyen müşterilerine gayrimenkul ipoteği karşılığı sunduğu kredi türü

Konut kredisi sözleşmesi: Konut kredisi kullandırımı sırasında kredi kullanan kişi ile krediyi sağlayan banka ya da finans kuruluşu arasında imzalanan, krediye ilişkin bilgileri (faiz oranı, vade, tutar vb.) içeren sözleşme

Konut sigortası: Konutun yeri , durumu ve yaşı gibi risk değişkenlerine bağlı olarak prim tutarı değişen, bu risklere karşı evi olası tehlikelere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş sigorta türü.

M

Müteselsil kefil: Borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimse.

Mortgage: Türkiye’de “konut kredisi” terimiyle aynı anlamda kullanılır. Kredi kullanan kişinin, finans kuruluşuna borcunu vadesinde geri ödemediği takdirde, kendisine ait gayrimenkulün paraya çevrilmesiyle öncelikle tahsil etme hakkı veren güvence sözleşmesi.

Mortgage Brokeri (Mortgage Danışmanı): Konut edinmek amacı ile kredi kullanmak isteyen müşterinin peşinatı ve aylık gelirini göz önünde bulundurarak ödeyebileceği taksiti belirleyen ve buna uygun banka ve banka ürününü belirlemede yardımcı olan kişi.

Ö

Ödeme planı: Tüketiciye kullandırılan kredinin geri ödenmesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı yer aldığı tablo.

R

Refinansman: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre konut finansması için kullanılan kredilerde faiz oranı ve vade değişikliği yapılması amacıyla uygulanan düzenleme.

Rehin hakkı: Hak sahibine, bir alacak yerine getirilmediği zaman rehin alınan malı paraya çevirerek alacağını tahsil etme yetkisi veren, başta mal maliki olmak üzere herkese karşı ileri sürülebilen hak.

S

Sabit faiz: Kredi vadesi boyunca sözleşmede belirlenen faiz oranının uygulanması.

Sabit taksitli ödeme: Kredi ödemelerinin vade boyunca her ay aynı tutarda yapılması.

T

Tapu: Bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkını ve gayrimenkule ait tüm bilgileri (ada, pafta, parsel, yevmiye numarası, bağımsız bölümü, gayrimenkulün niteliği vb.) gösteren belge.

Tapu sicili: Gayrimenkul üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere, devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan tapu kütüğü.

Temerrüt: Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme.

Temerrüt faizi: Borcun zamanında ödenememesi sonucu daha sonra ödenen ek faiz.

Tüketici kredisi: Gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak bankalar ve finans kuruşları tarafından müşterilerine sunulan kredi türü.

V

Vade: Kredi borcunun ödenmesi için tanınan süre.

Y

Yasal takip: Kredi borçlusunun vadesi gelen borçlarını ödememesinden dolayı yasaların ve sözleşmelerin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde borçların muaccel hale getirilerek tahsil edilmesi.

Yıllık maliyet oranı: Kullanılan kredinin, faiz oranı ile kredi komisyonu, dosya masrafı ve tüm diğer idari ve yasal masraflarını içeren maliyet tutarını yıllık olarak yansıtan oran.

Z

Zorunlu deprem sigortası (DASK): Belediye sınırları içinde kalan konutlar için oluşturulan, sigorta bedeli dikkate alınarak deprem sonucu binalarda oluşacak maddi zararları karşılayan DASK tarafından sunulan sigorta türü. Sigorta bedeli konutun ekspertiz değeri, metrekaresi, yapı özellikleri ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Bir Cevap Yazın